Talvikokous 2009

HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA ry PÖYTÄKIRJA

Talvikokous 14.3.2009

Paikka ja aika: Haapamäen Osuuspankki kerhotila klo 18.30
Paikallaolijat eri liite yht 35 henkilöä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Seuran puheenjohtaja Kaarlo Arppe avasi kokouksen ja toivotti tuvan täyteisen kokousväen tervetulleeksi talvikokoukseen. Arppe totesi avauspuheenvuorossaan, menneen toimintakauden olleen toiminnan täyteinen ja kuluneen ilman suurempia yllätyksiä. Jäsenmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia: yksi henkilö (Olli Pykälämäki) on poistunut kuoleman kautta ja kolme uutta jäsentä on hyväksytty vuoden aikana seuraan.

Kuluneen kauden pienriistanmetsästystä varjosti metsäkanalintukantojen romahtaminen epäonnistuneen pesinnän seurauksena. Kantojen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa metsästysseuran johtokunta päätti K-S Riistanhoitopiirin suosituksen mukaisesti lyhentää metsästysaikaa noin kahdella viikolla. Päätös aiheutti jonkin verran keskustelua ja arvosteluakin jäsenistön keskuudessa.

Muilta osin pienriistakannat ovat saatujen havaintojen ja saalistietojen mukaan suunnilleen entisenlaiset, jäniskanta lienee jopa hieman voimistunut verrattuna edelliseen toimintakauteen. Suurpetojen, lähinnä ilvesten määrä ja vaikutus ovat lisääntyneet metsästysseuran vaikutusalueella. Ilvekset ovat harventaneet alueen metsäkauriskannan noin viiden vuoden takaisella tasalle.

Jokelan koulusurman seurauksena myös metsästäjät ovat joutuneet entistä tarkemman seulan alle aselupia myönnettäessä. Myös kaikki muu aseiden käyttöön liittyvä toiminta on tällä hetkellä suurennuslasin alla, josta syystä aseiden omistajien tulee olla erityisen tarkkana aseiden käytössä ja jopa puheissaan jotka liittyvät erilaisiin aseiden käyttötilanteisiin. Leikilläänkään ei pidä enää puhua asioita, jotka saatetaan tulkita jollain lailla uhkaavaksi tai vaaralliseksi, jos haluaa pitää aselupansa voimassa, muistutti puheenjohtaja Arppe. Johtokunta on keskustellut keinoista millä tavoin seura osaltaan tulevaisuudessa varmistaa jäsentensä aseen käytön kelpoisuuden/turvallisuuden. Asia on ajankohtainen ja tärkeä, koska seuran jäsenyyttä voidaan käyttää aseluvan hankinnan/myöntämisen perusteena viranomaiskäsittelyssä.

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Koskela
Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen ja Pekka Koski.

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja valittiin Markku Laukkanen ja Juhani Pessinen ja ääntenlaskijoiksi Joni Lampinen ja Ville Savonmäki.

4. KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokous oli kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kokous oli siten päätösvaltainen. Kokouskutsu julkaistiin edellisviikon S-KS:ssa 11.02.2009.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 1.

6. EDELLISEN KAUDEN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Seuran sihteeri esitti toimintakertomuksen. Toimintakertomusta tarkennettiin SML:n karsintakilpailujen osalta lisäämällä ao kohtaan lause, jossa todetaan järjestelyvastuun olleen yhdessä KeuSA ry:n kanssa. Sihteeri lisää toimintakertomukseen maininnan myös laskiaisjumalanpalvelukseen liittyvän riistalounaan järjestelyistä. Muilta osin toimintakertomus liitteineen hyväksyttiin kiitosmaininnoin yksimielisesti, liite2.

7. V 2008 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Sihteeri Timo Mäkinen esitti seuran tilit, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajat puolsivat lausunnossaan tili-ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tilinpäätös ei aiheuttanut keskustelua. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille.

8. V 2009 TOIMINTASUUNNITELMA

Timo Mäkinen esitteli v 2009 toimintasuunnitelman pääkohdat toimintakalenterin muodossa. Keuruun rhy:n ratavuorojen päivämäärät eivät olleet vielä tarkasti tiedossa, josta syystä kokouksessa esitetyt ammuntavuorot olivat viime vuoden ohjelman pohjalta tehty suunnitelma. Tarkistetut päivät ilmoitetaan jäsentiedotteessa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin esityksen mukaisesti, liite3.

9. V 2009 TULO- JA MENOARVIO

Käsiteltiin johtokunnan esitys v 2009 tulo- ja menoarvioksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TALOUSARVIOESITYS

 

Tulot Euroa Menot Euroa
Jäsenmaksut 2070 Vuokrat 200
Liittymismaksut 300 Jäsenmaksut 570
Lupien myynti 100 Riistanhoito 500
Kenneltoiminta 50 Ampumatoiminta 1000
Talkoot 150 Kilpailut 600
Kilpailutoiminta 600 Kenneltoiminta 100
    Hallinto 240
Yhteensä 3270 Yhteensä 3270

10. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kaarlo Arppe valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle.

11. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Hannu Manninen, Ari Kakkuri ja Pekka Koski.

12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Tuomo Mäenpää ja Erkki Peräinen, varalle Tuomas Niemelä ja Tuomo Riihonen.

13. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET MAKSUT

Hyväksyttiin johtokunnan esitys sääntömääräisistä maksuista. Muut maksut hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti:

 • vuosijäsenmaksu 30 eur
 • liittymismaksu 100 eur/150 uusilta hakijoilta
 • kannatusjäsenmaksu 10 eur
 • vieraskorttimaksu 5 eur
 • pienpetovieraslupa ei maksua
 • saalis- / toimintailmoituksen laiminlyönti 25 eur
 • vahvistettujen toimintapisteiden raha-arvo 2 eur/piste
 • maksukehoitusmaksun suuruus (käsittelykulut) 5 eur

14. TOIMINTAJAOKSET JA KOKOUSEDUSTAJAT V2008

 • kenneljaos: Paavo Lehtinen, Jukka Savonmäki, Pauli Kangasniemi, Terhi Forss, Markku Laukkanen
 • ampumajaos: Antti Niemelä, Pekka Koski, V-M Hyvönen, Jussi Hyödynmaa, Kaarlo Arppe, Ari Kakkuri
 • pienpetojaos: Seuran johtokunta organisoi toiminnan
 • seuraa edustaa piirin vast. kokouksissa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

15. JARI TURUSEN ESITYS RIISTAN RAUHOITUSMENETTELYSTÄ KESKEN JAHTIKAUDEN

Käsiteltiin Jari Turusen johtokunnalle lähettämä asiakirja riistan mahdollisesta rauhoituksesta kesäkokouksen jälkeen kesken pyyntikauden. Jari esitti pystykorvamiehille jatkoaikaa kiintiön puitteissa sellaisenakin vuotena että linnut muutoin rauhoitettaisiin kesken pyyntikauden. Asiasta käytiin vilkas keskustelu puoleen ja toiseen. Johtokunta on toimintasuunnitelmassaan päättänyt siirtää poikuearvioinnin ajankohtaa tehtäväksi ennen kesäkokousta, jolloin lintujen verotusta voidaan ehkä tarkemmin suunnitella ja perustella tulevan syksyn osalta. Rauhoitusasiat päätetään kuitenkin aina kesäkokouksessa.

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT/ TIEDOTUSASIAT

 • Päätettiin hankkia sorsien ruokintaan tarvittava vilja keskitetysti joltain paikalliselta tuottajalta. Johtokunta pyrkii koordinoimaan vesilintujen ruokintaa.
 • Keskusteltiin osallistumisesta Jyväskylän erämessuille kesäkuun alussa. Tiedotetaan netissä.
 • 04. - 11.05. on ratavalvojakursseja Pirjonkankaalla. Kurrin käyneet saavat avaimet ja voivat toimia valvojina .
 • Jouni Sirviö esitti, että riista-ateria lisättäisiin toimintasuunnitelmaan ja Joulurauhan julistamista metsän eläimille. Joulurauha-asia otetaan esille Varuskuntakerholla järjestettävässä Keuruun Erätulitapahtumassa.
 • 28.02. järjestetään makkaran myynti Suojan Ukko-Pekka Rock-tapahtumaan liittyen (johtokuntaa vastaa).
 • 07.03. kahvitusjärjestelyistä Pirjonkankaan hirvenhiihtotapahtumassa vastaa Mauri Koskela
 • Käsiteltiin johtokunnan esitys, jossa johtokunta esittää, että toimintapisteiden hankintaa koskevaa sääntöä tarkistetaan seuraavasti: heinä- tai haaparuokintapaikan pitäminen yli talven 15 pistettä, (tällä hetkellä 10 ja 5 pistettä) ja loukun pitäminen pyynnissä toimintakauden 10 pistettä /loukku/kausi (tällä hetkellä ei ole luettelossa). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. PALKITSEMINEN

Jaettiin ampumakilpailujen palkinnot. Tulokset ovat toimintakertomuksessa liitteenä, Liite 2.

Määräaikaan ilmoitettujen toimintapisteiden perusteella parhaana palkittiin tällä kertaa lahjakortilla Jussi Hyödynmaa.

PAAVALIN PYTTY "vuoden koira" kiertopalkinto ojennettiin Terhi Forss-Hyvöselle. Terhin ja NALLEN saavutukset on eritelty toimintakertomuksessa.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen pj päätti kokouksen.